УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Относно необходимата на пациентите информация във връзка с обработването на личните им данни от Администратора на лични данни:

Амбулатория за Първична Медицинска Помощ - Индивидуална Практика за Първична Медицинска Помощ - Дентална Медицина („АПМП - ИППМП – ДМ“) Д-р Снежанка Сотирова


Относно АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова:


АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова предоставя здравни услуги и по-конкретно: лечебно-консултативна и профилактична доболнична помощ в областта на денталната медицина. В АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова се предоставят услуги в сферите на: терапия и ендодонтия, протетика, както и хирургия. АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова е администратор на личните данни на своите пациенти и с настоящото Ви уведомява, че се отнася с отговорност към Вашите лични данни и приложимите норми на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни, подзаконовите нормативни актове в сферата на защитата на личните данни и указанията на Комисията за защита на личните данни.


Интернет страницата ни https://sotirova.com/ използва ли Cookies/“бисквитки“?


Уебстранциата използва „бисквитки“/Cookies. Те представляват малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет. Използваме реномирани доставчици на въшни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви.

Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработва анонимизираната информация за целите на статистиката. Използваме следната външна услуга:

• Google Analytics - повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg#

Използваме т.нар. „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на целеви реклами (срещу които може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всеки интернет браузър позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги спрете и/или изтриете, ако не желаете тяхното използване.


Какви лични данни обработваме на нашите пациенти, как сме се сдобиваме с тях и защо ги обработваме?


Личните Ви данни, с които може да разполага и обработва АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова са следните категории:


Личните Ви данни получаваме по следните способи:
Следва да знаете, че личните данни на наши пациенти се обработват единствено за целите на Вашето лечение, както и съпътстващи дейности по: консултиране, диагностициране, преценка за вида и обема на лечебните дейности, профилактика, превенция и всички други дейности представляващи добрата дентална практика.

Винаги е налице законно основание да обработваме лични данни на нашите пациенти пациент - обработването е необходимо за изпълнението на задача от важен обществен интерес (предоставяне на здравни грижи за населението). Обработването е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните. Често е налице и друго, допълнително основание, измежду:


Освен приложимия Регламент, следва да знаете, че д-р Снежанка Сотирова е обвързана от задължението да спазва професионална тайна (лекарска тайна): всички факти и обстоятелства от личния живот на пациента, станали й известни в нейната професионална дейност и включени в лечебното досие на пациента, имат поверителен характер и не подлежат на разкриване освен в случаите, предвидени със закон, или с писменото съгласие на пациента.


Предоставяме ли личните данни на наши пациенти на трети лица?


Възможно е личните данни на наши пациенти да бъдат предоставени на трети лица във връзка с регулираните от закона отношения между АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова и държавни органи като: Национална здравноосигурителна каса, Регионална здравна инспекция, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и други организации, спрямо които имаме законово задължение да предоставяме информация, често съдържаща и лични данни. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени още и на органите на МВР, както и на правораздавателни органи.

Личните данни на наши пациенти ще бъдат предоставяни на други лечебни заведения, само с тяхното съгласие и/или в съответствие с разпоредбите на Закона за здравето и други закони, съдържащи императивни разпоредби.


Какви права по отношение на личните данни имат нашите пациенти?


Като пациенти и субекти на лични данни, които АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова обработва, те разполагат с множество права, а именно: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обрабтоването, право на преносимост, а в случай, че не са удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадат жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5).

Ние съдействаме на нашите пациенти да упражняват всяко тяхно законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни. Въпреки това, техните искания може и да не бъдат изпълнени от нас, напр. в случаите, когато Регламентът ни позволява да продължим да обработваме личните им данни.


Как да се свържете с АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова относно личните данни, включително за да упражните свои права в сферата на личните данни?


Данните за контакт на АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова са следните: Адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №51, ет. 2, тел. 983 47 36, 0888 871307, e-mail: info@sotirova.com
При всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, може да се обръщате към д-р Снежанка Сотирова на горепосочените контакти.


Промяна на Уведомлението за поверителност


АПМП - ИППМП - ДМ Д-р Снежанка Сотирова си запазва правото да променя и актуализира настоящото Уведомление по всяко време. В случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, ще положим разумни усилия да Ви уведомим.